Matt Demarest/ Bridgeport/ Revolution
Matt Demarest/ Yakima/ Take it Easy
Matt Demarest/ Five Star/ Get Your Goat
Matt Demarest/ Oregon Lottery/ Hello Vengeance
Matt Demarest/ Ultimate Ears/ Times Square
Matt Demarest/ Kent State/ Going Back
Matt Demarest/ Five Star/ Dog POV
Matt Demarest/ United Way/ Timeline
Matt Demarest/ Oregon Lottery/ Beaver
Matt Demarest/ Ron Tonkin/ Cowboy
Matt Demarest/ Kroger/ Taste of Mexico
Matt Demarest/ Oregon Lottery/ Lions Den